Záručné podmienky

Limitovaná záruka na vírivky SunSpa

 

Časovo obmedzená záručná doba:

 

Spoločnosť Pixar s.r.o., ako autorizovaný predajca víriviek SunSpa, ponúka zákazníkovi, ktorý si zakúpi vírivku priamo od nej, rozšírenú záručnú lehotu, a to nasledovne: 

  • Záruka na konštrukciu(skelet): SunSpa poskytuje svojmu priamemu zákazníkovi, odo dňa kúpy, 25-ročnú záruku na vnútornú konštrukciu vane(skelet) proti pretekaniu alebo úniku vody spôsobených konštrukčnou chybou. Ak zástupca výrobcu, na základe posudku, potvrdí chybu na konštrukcii, zaväzuje sa túto chybu opraviť alebo vymeniť chybnú konštrukciu zákazníkovi bez poplatku.
  • Záruka na povrch: SunSpa poskytuje svojmu priamemu zákazníkovi odo dňa kúpy 2-ročnú záruku na akrylový povrch, záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a chyby spôsobené vo výrobe alebo spracovaním, konkrétne bubliny, praskliny, odlupovanie povrchového materiálu. Ak zástupca výrobcu, na základe posudku, potvrdí chybu na povrchovom materiáli, zaväzuje sa túto chybu opraviť alebo vymeniť chybnú časť konštrukcie zákazníkovi bez poplatku.
  • Záruka na potrubia a rozvody: SunSpa poskytuje svojmu priamemu zákazníkovi odo dňa kúpy dvojročnú záruku na nepresakovanie vírivky.
  • Záruka na súčiastky a vybavenie: SunSpa poskytuje svojmu priamemu zákazníkovi odo dňa kúpy dvojročnú záruku na súčiastky a vybavenie (čerpadlo, vzduchové kompresor, tepelný ohrievač, ovládací panel). Záruka sa vzťahuje na ich zlyhanie, na chyby materiálu a chyby spôsobené vo výrobe.
  • Záruka na obloženie: SunSpa garantuje záruku na syntetické obloženie vane. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a chyby spôsobené vo výrobe. Nakoľko i polymérové obklady podliehajú poveternostným podmienkam, prirodzené blednutie na slnkom exponovaných častiach nie je zahrnuté v záruke.
  • Rozsah záruky: Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupujúceho spotrebiteľa. Záruka zaniká prípadnou zmenou vlastníka. Záruka sa nevzťahuje na žiarovky, kryty osvetlenia, filtre alebo iné predajcom nainštalované doplnky a príslušenstvo. Cenu za inštaláciu, odvoz alebo aj dodanie vírivky záruka nepokrýva. V prípade, že zástupca výrobcu pokladá za nutné vírivku previesť na miesto opravy, alebo premiestniť vírivku, všetky náklady za prepravu (odvoz aj premiestenie), úpravu terénu, vybudovanie plošiny/podlahy pre vírivku, vybudovanie oplotenia, odstránenie konštrukcie, výmena/nahradenie konštrukcie a aj všetky náklady na zabezpečenie prístupu ku vírivke hradí spotrebiteľ. Záruka sa vzťahuje iba na inštaláciu vírivky v rodinách a domácnostiach. Záruka stráca svoju platnosť, ak bola vírivka inštalovaná pre komerčné využitie.

 

Podmienky a obmedzenia

 

Záruka nepokrýva akúkoľvek chybu alebo poškodenie spôsobené neodbornou manipuláciou (montážou, výmenou, opravou) osobou, ktorá nie je zamestnancom spoločnosti Pixar s.r.o. alebo autorizovaným technikom. Záruka zaniká, ak bola vírivka vystavená nesprávnemu, neodbornému používaniu, výmenám/zámerným výmenám, opravám/zámerným opravám, ktoré vykonal alebo sa pokúsil vykonať niekto iný ako autorizovaný servisný technik spoločnosti Pixar s.r.o., tak aj nesprávnej a neodbornej inštalácii, nevhodným chemickým vlastnostiam vody, nesprávnej údržbe a obsluhe, vyššej moci, alebo ak došlo k poškodeniu nespôsobenom spoločnosťou Pixar s.r.o. Za nesprávne použitie sa chápe akákoľvek manipulácia s vírivkou, ktorá nie je uvedená v manuáli/návode na použitie od SunSpa.

Príklady nesprávneho a neodborného používania neobmedzene zahŕňajú:

  • poškodenie povrchu vírivky spôsobené nezakrytím vírivky bez vody ale aj zakrytím vírivky akoukoľvek inou fóliou
  • poškodenie spôsobené nesprávnou teplotou vody vo vírivke (správne teplotné rozmedzie: 1°C – 40°C)
  • poškodenie spôsobené neschváleným čistiacim prostriedkom, ako napríklad chlórnan vápenatý, trojchlórovým typom chlóru alebo akákoľvek chemický čistiaci prostriedok, ktorý može spôsobiť rozpúšťanie/leptanie/oxidovanie povrchu vírivky
  • poškodenie spôsobené neposkytnutím dostatočnej podpory/opory pre vírivku

 

Plnenie záruky

 

V prípade poruchy/poškodenia, na ktoré je možné uplatniť záruku, treba upozorniť spoločnosť Pixar s.r.o., autorizovaného predajcu víriviek SunSpa. Autorizovaný servisný technik spoločnosti Pixar s.r.o. opraví vírivku na základe záručných podmienok a obmedzení. Použite všetky dostupné prostriedky, aby ste ochránili vírivku pred ďalším poškodením.

 

Táto záruka sa vzťahuje iba na náhradné diely a výkon servisného technika a nezahŕňa výdavky spojené s dopravou.

 

Spoločnosť Pixar s.r.o. a ani jej žiadny autorizovaný servisný technik nenesie zodpovednosť za zranenia, nepríjemnosti, za stratu možnosti používať vírivku, za škody spôsobené chemikáliami a vodou, za náklady na dopravu, za finančné záväzky, náhodné alebo následné náklady či výdavky, alebo za poškodenie v dôsledku akejkoľvek chyby/nedostatku alebo údajnej chyby/nedostatku vírivky. Za žiadnych okolností spoločnosť SunSpa nenesie zodpovednosť za prevyšujúcu sumu produktu z akéhokoľvek dôvodu alebo príčiny. Žiadne iné záruky, vyjadrené alebo naznačené, nie sú platné. Žiadny agent/zástupca/sprostredkovateľ, predajca, distribútor, servisná firma nie je oprávnená akokoľvek meniť, modifikovať alebo rozširovať podmienky tejto záruky.

 

Využite možnosť predľženia plnej záruky až na 5 rokov. Za ušetrených 750€ sa na dlhú dobu zbavíte všetkých prípadných starostí a navyše vám zadarmo vykonáme jednu komplexnú prehliadku vírivky, vrátane vyčistenia, dezinfekcie a kontrolu plnej funkčnosti.

 

Podmienky uplatnenia záruky v spoločnosti Pixar s.r.o., platné od 1.4.2007